ความสำคัญของโบราณสถาน ของบรรพบุรุษไทย
20 Apr
10:26

ความสำคัญของโบราณสถาน ของบรรพบุรุษไทย

0    Uncategorized  admin

โบราณสถาน คือ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าในอดีตมีประวัติความเป็นมาที่สำคัญอย่างไรที่ส่งผลมายังในปัจจุบันนี้ โดยจะมีคำอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน ก็คือ โบราณวัตถุ จะเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่โดยจะเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัตถุ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างโดยมนุษย์และมีประโยชน์ทางประวัติศาสตร์ อุทยานประวิติศาสตร์ คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของประเทศที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือหลักฐานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ในด้าน การเมือง วัฒนธรรมหรือสังคม แหล่งโบราณคดี คือ บริเวณที่มีหลักฐานที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมของผู้คนในอดีต อารยธรรม คือ ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในยุคนั้นๆ วัฒนธรรม คือ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้ทำการสืบทอดกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงในปัจจุบัน โบราณสถาน ถ้าทำการแบ่งตามยุคสมัยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 สมัย ก็คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ( คือ สมัยที่ยังไม่มีการบันทึกเรื่องต่างๆเป็นตัวหนังสือ ) และสมัยประวัติศาสตร์ ( คือ สมัยที่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ) โบราณสถาน ถ้าแบ่งตามประเภทการใช้สอยแล้ว ก็จะมี 3 ประเภท คือ แล่งที่อยู่อาศัย แล่งพิธีกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม โดยการที่ได้ทำการศึกษาจากโบราณสถานที่ได้พบทั้งหลายทำให้เราพอที่จะได้รู้ประวัติความเป็นมาของประเทศได้ทุกยุคสมัย…